Algemene voorwaarden van Maçonfix

 1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere algemene voorwaarden die werden opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere bestelling, aanbieding, offerte of overeenkomst tussen PDB-Maçonfix en de Medecontractant. De uitvoering van de overeenkomst brengt de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden met zich mee. De Medecontractant verzaakt hiermede aan de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.
 2. De offertes van PDB-Maçonfix zijn steeds vrijblijvend en hieruit kan geen enkele verbintenis in haar hoofde worden afgeleid. Naar aanleiding van een offerte worden er géén goederen gereserveerd.
 3. De opgegeven prijzen zijn enkel geldig de hoeveelheid en de duur welke op onze orderbevestiging voorkomen. Supplementaire hoeveelheden worden als een nieuwe overeenkomst beschouwd en kunnen eventueel aan andere prijzen worden geleverd.
 4. Elke bestelling komt tot stand en is slechts geldig na onze schriftelijke Orderbevestiging, waarvan huidige Algemene Voorwaarden steeds integraal deel uitmaken. Dit is eveneens het geval ongeacht andere voorwaarden op de door de klant bezorgde opdracht zouden zijn vermeld.
 5. De materialen worden vervoerd op kosten en op risico van de Medecontractant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de materialen geleverd bij de Medecontractant. Het leveren gebeurt steeds uit onze behulpzaamheid en dienstvaardigheid zonder verantwoordelijkheid voor ons, zelfs indien de goederen vrachtvrij geleverd worden.
 6. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen wordt gedragen door de Medecontractant vanaf het vervoer ervan. Terugzending van goederen dient vrachtvrij te gebeuren.
 7. De geleverde goederen blijven, zelfs bij verwerking of incorporatie, eigendom van PDB-Maçonfix en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten, door de Medecontractant.
 8. Het gebruik en/of indienstneming van onze goederen impliceert de aanvaarding en volledig akkoord van de klant met de geleverde kwaliteit. Eventuele klachten dienen te gebeuren bij aangetekende brief aan onze Maatschappelijke zetel dit binnen 8 kalender dagen na levering.
 9. Leveringstermijnen zijn enkel ter inlichting en kunnen nooit als bindend beschouwd worden. PDB-Maçonfix is niet aansprakelijk ingeval de niet-nakoming van haar verbintenissen te wijten is aan overmacht en/of vreemde oorzaak en/of bijzondere, niet te voorziene omstandigheden. Het risico voor deze gebeurtenissen rust op de Medecontractant en PDB-Maçonfix kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.
 10. Behalve de ‘Cicabloc’ facturen welke steeds 100% vooraf dienen betaald te worden, is elke factuur van PDB-Maçonfix betaalbaar binnen 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlsinterest van 10% per jaar verschuldigd, en dit vanaf de dag na de vervaldag tot op de dag van algehele betaling. Tevens zal steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 per factuur.
 11. Alle aanbiedingen, bestellingen, offertes of overeenkomsten alsook huidige Algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, met inbegrip van gevolgen en geschillen die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, afdeling Brugge.
 12. Huidige algemene voorwaarden zijn in hun geheel van kracht vanaf 01 Juni 2018 en vervangen vanaf voormelde datum alle bestaande algemene voorwaarden.